Akcjonariat

Akcjonariat Moliera2 S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
IT Fashion Polska Properties sp. z o.o.
65 714 286 17,23 % 65 714 286
17,23 %
Probatus sp. z o.o. 48 138 116 12,62 % 48 138 116 12,62 %

Marcin Michnicki

36 043 307 9,45 % 36 043 307
9,45 %
Mirallia Holdco S.A. 26 352 114 6,91 % 26 352 114
6,91 %
HSBC Private Bank S.A. 21 232 023 5,57 % 21 232 023 5,57 %
Pozostali
183 836 190 48,21 % 183 836 190
48,21 %
Razem 381 316 036 100% 381 316 036 100 %