Biegły RewidentZarząd spółki Moliera2 S.A. w dniu 18.08.2022 r. podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia
2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Umowa została podpisana z Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-777), przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
 (firma audytorska nr ewid. 68), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
– KRS nr 0000061094, NIP 5260014757