Akcjonariat

Akcjonariat Moliera2 S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
Marcin Michnicki
62 012 598 16,26 % 62 012 598
16,26 %
Athena T Ltd 57 187 154 14,997 % 57 187 154 14,997 %

Probatus sp. z o.o.

50 616 16413,27 %50 616 164
13,27 %
Mirallia Holdco S.A. 26 352 114 6,91 % 26 352 114
6,91 %
Pozostali
185 148 006 48,56 % 185 148 006 48,56 %Razem 381 316 036 100% 381 316 036 100 %