Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Tytuł:
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Treść raportu:
Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. zwołanego na 29 czerwca 2015 r., wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market S.A. ogłosiło przerwę w obradach do dnia 13 lipca 2015 r. do godziny 11:00. Po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w tym samym miejscu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 6,7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

20150630_144745_0000082271_0000071675.pdf