Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Air Market S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 r. Spółka zawarła istotną umowę w wyniku, której dokonała przewłaszczenia na rzecz spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. 155 sztuk obligacji serii H wyemitowanych przez spółkę Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja. Przewłaszczenie nastąpiło celem zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. na rzecz Air Market S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

Emitent postrzega powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wartość.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 1. w zw. z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 2 ust. 2a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect.