Raport bieżący – uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27 lipca 2015 r.

Tytuł:
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lipca 2015 r.

Treść raportu:
Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. zwołanego na 29 czerwca 2015 r., którego obrady zostały wznowione po przerwie w dniu 27 lipca 2015, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, orazprocentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
20150728_140112_0000083417_0000072670.pdf