Korekta raportu za rok obrotowy 2014

Temat: Korekta raportu za rok obrotowy 2014

Treść raportu:

Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym w załączeniu przekazuje korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2014
obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przyczyną korekty jest wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej wersji sprawozdania finansowego przekazanego raportem nr 12/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz uzupełnienie raportu o następujące załączniki:

– Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014.
– Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego.
– Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta.
– Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdania finansowego.
– List Prezesa Spółki.
– Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki