Raport Bieżący nr 21/2015

Raport Bieżący nr 21/2015
Treść raportu:
Zarząd spółki Air Market S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2015 r. Spółka w transakcji na rynku niepublicznym realizowanej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej nabyła aktywa o znacznej wartości w postaci 181 sztuk obligacji serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych przez spółkę działającą pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie. Wartość transakcji wyniosła 99.599,78 zł. Emitent postrzega powyższą transakcję za istotną z uwagi na jej wartość.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 1. w zw. z § 2 ust. 2a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.