Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania inwestora strategicznego oraz informacja o zakończeniu negocjacji z Teleakces.com sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 22/2015
Temat: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania inwestora strategicznego oraz informacja o zakończeniu negocjacji z Teleakces.com sp. z o.o.

Treść raportu:
Zarząd spółki Air Market S.A. niniejszym informuje, że podjął negocjacje w celu zawarcia porozumienia, na mocy którego strony zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji (dalej: Transakcja). Wstępnym zamierzeniem stron jest, aby Transakcja obejmowała podwyższenie kapitału zakładowego w drodze jednej bądź kilku emisji nowych akcji.
Jednocześnie Zarząd Air Market S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym negocjacje ze spółką Teleakces.com sp. z o.o. zostały zakończone.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.