Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 23/2015
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Treść raportu:

Zarząd spółki Air Market S.A. działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 października 2015 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce, uzasadnienie dla wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, Statut Spółki, a także formularze pozwalające na oddanie głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: