Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Raport Bieżący nr 24/2015

Air Market S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. w dniu 12 października 2015 r., wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Air Market S.A. ogłosiło przerwę w obradach do dnia 28 października 2015 r. do godziny 11:00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w tym samym miejscu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 6,7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załącznik:


„Uchwała nr 1 z 12 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Piotra Kazimierza Derlatkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 694.210 akcji, co stanowi 33,42 %, udziału w kapitale zakładowym
i odpowiada 694.210 głosom na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 694.210, „za” oddano 694.210 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

Uchwała nr 2

z dnia 12 października 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wniosku o zarządzenie przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 28 (dwudziestego ósmego) października 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku do godziny 11:00 (jedenastej) w budynku w Warszawie
przy ulicy Wiertniczej 107 (sto siedem)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 694.210 akcji, co stanowi 33,42 %, udziału w kapitale zakładowym
i odpowiada 694.210 głosom na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ważnych głosów oddano 694.210, „za” oddano 694.210 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.