Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący nr 2 / 2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu
21 grudnia 2015 r. otrzymał od spółki Iplex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Iplex lub Zawiadamiający) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

W związku z przekazaniem w dniu 18 grudnia 2015 r. przez Air Market do wiadomości publicznej raportu bieżącego nr 64/2015, w którym Spółka poinformowała o dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 grudnia 2015 r. wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją nowych akcji serii „I”, gdzie Sąd rejestrowy dokonał wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10.175.816,90 zł w drodze emisji 101.758.169 akcji zwykłych na okaziciela, serii „I” o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja – Iplex w wykonaniu obowiązku wynikającego a art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie poinformował Spółkę o następujących zdarzeniach i okolicznościach:

1) przed dokonaniem w/w wpisu Zawiadamiający posiadał łącznie bezpośrednio 300.000 akcji zwykłych
na okaziciela stanowiących 14,44 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 300.000 głosów
na walnym zgromadzeniu oraz odpowiadających 14,44% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Air Market.

2) po dokonaniu w/w wpisu Zawiadamiający posiada łącznie bezpośrednio 300.000 akcji stanowiących 0,28 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu oraz stanowiących 0,28% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Air Market.

Ponadto Zawiadamiający poinformował, że nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Air Market.