Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący nr 1 / 2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu
21 grudnia 2015 r. otrzymał od spółki IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM lub
Zawiadamiający) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

W związku z przekazaniem w dniu 18 grudnia 2015 r. przez Air Market do wiadomości publicznej raportu bieżącego
nr 64/2015, w którym Spółka poinformowała o dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 grudnia 2015 r. wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją nowych akcji serii „I”, gdzie Sąd rejestrowy dokonał wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10.175.816,90 zł w drodze emisji 101.758.169 akcji zwykłych na okaziciela, serii „I” o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja – IDM w wykonaniu obowiązku wynikającego a art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie poinformował Spółkę o następujących zdarzeniach i okolicznościach:

1) w ramach w/w podwyższenia kapitału zakładowego Zawiadamiający objął 979.366 sztuk akcji zwykłych
na okaziciela nowej emisji i tym samym w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
skutecznie nabył 979.366 akcji stanowiących 0,94% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym
zgromadzeniu Air Market;

2) przed dokonaniem w/w wpisu Zawiadamiający posiadał łącznie bezpośrednio 680.225 akcji zwykłych
na okaziciela stanowiących 32,75% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 680.225 głosów
na walnym zgromadzeniu oraz odpowiadających 32,75% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Air Market.

3) przed dokonaniem w/w wpisu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. (KRS: 0000196154) spółka zależna
od IDM posiadała 1 akcję zwykłą na okaziciela Air Market o wartości nominalnej 0,10 zł uprawniającą do oddania
1 głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający jest jedynym udziałowcem spółki IDMSA.PL
Doradztwo Finansowe sp. z o.o. posiadającym 100% udziałów w kapitale tej spółki oraz głosów na zgromadzeniu
wspólników.

4) po dokonaniu w/w wpisu Zawiadamiający posiada łącznie bezpośrednio 1.659.591 akcji stanowiących 1,59%
udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 1.659.591 głosów na walnym zgromadzeniu oraz
stanowiących 1,59% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Air Market.

5) IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. (KRS: 0000196154) spółka zależna od Zawiadamiającego posiadała 1 akcję zwykłą na okaziciela Air Market o wartości nominalnej 0,10 zł uprawniającą do oddania 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający jest jedynym udziałowcem spółki IDMSA.PL Doradztwo
Finansowe sp. z o.o. posiadającym 100% udziałów w kapitale tej spółki oraz liczbie głosów na zgromadzeniu
wspólników.

Ponadto IDM poinformował, że nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Air Market.