AIR MARKET SA Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący 7/2015

Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. otrzymał od Deluco SARL. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.
Spółka Deluco SARL z siedzibą w Luksemburgu poinformowała Spółkę, że jako akcjonariusz Air Market S.A., że:
Zgodnie z dokonanym zawiadomieniem zawiadamia Spółkę o przekroczeniu 10% ogólnej liczby akcji w Air Market oraz liczby głosów w spółce Air Market. Ponadto spółka poinformowała Air Market, że w związku z emisją nowych akcji serii „I” w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy umowy objęcia z dnia 26 listopada 2015 r. zawartej pomiędzy Air Market a Zawiadamiającym, Zawiadamiający objął 10.694.358 akcji zwykłych na okaziciela serii „I” wyemitowanych przez Air Market i tym samym w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Air Market skutecznie nabyła 10.694.358 akcji stanowiących 10,29 % udziału w kapitale zakładowym Air Market i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Tym samym Zawiadamiający przekroczył próg 10 % ogólnej liczby głosów Air Market. Przed w/w transakcją Zawiadamiający nie posiadał akcji Air Market. Obecnie Zawiadamiający posiada 10.694.358 akcji Air Market, które stanowią 10,29 % udziału w kapitale zakładowym Air Market i uprawniają do oddania 10.694.358 głosów, które stanowią 19,29 % w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Air Market.
Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem Zawiadamiający nie ma obecnie zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Air mArket w okresie 12 miesięcy do złożenia zawiadomienia, a także brak jest podmiotów zależnych od spółki zawiadamiającej posiadających akcje Air Market.
Ponadto Spółka została poinformowana, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywana prawa głosu z akcji Air Market.