Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący nr 5 / 2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. otrzymał od Mirallia Holdco S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Spółka Mirallia Holdco S.A. z siedzibą w Luksemburgu poinformowała Spółkę, że jako akcjonariusz Air Market S.A., że:
Zgodnie z dokonanym zawiadomieniem zawiadamia Społkę o przekroczeniu 25% ogólnej liczby akcji w Air Market oraz liczby głosów.

Ponadto spółka poinformowała Air Market, że w związku z emisją nowych akcji serii „I” w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy umowy objęcia z dnia 26 listopada 2015 r. zawartej pomiędzy Air Market a Zawiadamiającym, Zawiadamiający objął 33.852.114 akcji zwykłych na okaziciela serii „I” wyemitowanych przez Air Market i tym samym w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Air Market skutecznie nabyła 33.852.114 akcji stanowiących 32,60% udziału w kapitale zakładowym Air Market i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Tym samym Zawiadamiający przekroczył próg 25% ogólnej liczby głosów Air Market.
Przed w/w transakcją Zawiadamiający nie posiadał akcji Air Market.

Obecnie Zawiadamiający posiada 33.852.114 akcji Air Market, które stanowią 32,60% udziału w kapitale zakładowym Air Market i uprawniają do oddania 33.852.114 głosów, które stanowią 32.60% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Air Market.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem Zawiadamiający nie ma obecnie zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Air mArket w okresie 12 miesięcy do złożenia zawiadomienia.
Ponadto Spółka została poinformowana, że Zamawiający nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywana prawa głosu z akcji Air Market.