Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący nr 3 / 2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. otrzymał od Probatus sp. z o.o. (dalej: Zawiadamiający lub Probatus) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Probatus poinformował Spółkę, że jako akcjonariuszu Air Market S.A.:

W wyniku objęcia 14.130.000 akcji serii „I” i rejestracji akcji serii „I” w dniu 18 grudnia 2015 r. Zawiadamiający posiada 14.140.985 akcji serii „I”, Probatus posiada 14.140.985 akcji serii „I’ Air Market co stanowi 13,6186 % udziału w kapitale zakładowym spółki Air Market i uprawnia do 14.140.985 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 13, 6186 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku objęcia 14.130.00 akcji serii „I” i rejestracji akcji serii „I” w dniu 18 grudnia 2015 r., Zawiadamiający posiada 14.140.985 akcji Air Market co stanowi 13,6186 % udziału w kapitale zakładowym Air Market i uprawnia do 14.140.985 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 13,6186 % w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, przed dokonaniem w/w transakcji nabycia Zawiadamiający posiadał 10.985 akcji Air Market co stanowiło 0,528 % udziału w kapitale zakładowym Air Market i uprawniało do 10.985 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 0, 528 % ogólnej liczby głosów.

Probatus ponadto poinformował że nie występują podmioty zależne od akcjonariusza posiadające akcje spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C ustawy o ofercie.