AIR MARKET S.A. Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący z plikiem 8/2015

podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 grudnia 2015 r. otrzymał od. Pana Marcina Michnickiego (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie tj. o zejściu poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Air Market.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie AIR MARKET M. Michnicki 29.12.2015