AIR MARKET S.A. Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący z plikiem 9/2015

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 grudnia 2015 r. otrzymał od Probatus sp. z o.o. (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie tj. o przekroczeniu progu 33 ⅓ % udziału w ogólnej liczbie głosów w Air Market.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomieie AIR MARKET Probatus 29.12.2015