AIR MARKET SA Korekta raportu podsumowującego subskrypcję akcji serii I

Raport Bieżący nr 4/2016

Zarząd AIR MARKET S.A. („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. Biorąc pod uwagę, iż w raporcie podano błędną liczbę osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii I, poniżej Emitent przekazuje ponownie, skorygowany raport podsumowujący subskrypcję akcji serii I.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28.10.2015 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w dniu 31.11.2015 roku.

2. Data przydziału akcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały przydzielone w dniu 31.11.2015 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 103 000 000 (słownie: sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Brak redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 101 758 169 (słownie: sto jednej milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje zwykłe na okaziciela serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (słownie: 20/100) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii I zapis złożyły 8 osób prawnych i 15 osób fizycznych, do których skierowana była subskrypcja prywatna.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały przydzielone 8 osobom prawnym i 15 osobom fizycznym.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje zwykłe na okaziciela serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji zwykłych na okaziciela serii I.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 31500 zł przy następującym podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – nie dotyczy,

b) wynagrodzenia subemitentów –nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30 000 zł.,

d) promocji oferty – nie dotyczy,

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata sądowa od wniosku do KRS): 1500 złotych.

11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z (§ 6 ust. 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o zamknięciu subskrypcji akcji serii I w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.