Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd AIR MARKET S.A. informuje, iż w dniu 14 marca 2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Spółki Probatus Sp. z o.o. (Zawiadamiający) o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce AIR Market S.A. o co najmniej 1%.

Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu:

Zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% w Spółce AIR Market S.A. nastąpiła w wyniku nabycia 2.153.706 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześć) akcji Spółki.
Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 38.243.655 sztuk akcji Spółki AIR Market S.A. dających 38.243.655 głosów, co stanowiło 36,83% udziału w kapitale oraz 36,83% udział w głosach na WZA w Spółce AIR Market S.A.
Po dokonaniu transakcji Zawiadamiający posiada 40.397.361 sztuk akcji Spółki AIR Market S.A. dających 40.397.361 głosów, co stanowi 38,905% udziału w kapitale oraz 38,905% udział w głosach na WZA w Spółce AIR Market S.A.
Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.