Podpisanie Listu Intencyjnego oraz Term Sheet z zagranicznym podmiotem z branży e-commerce

Zarząd AIR MARKET Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016, że w dniu 21 lipca 2016 roku otrzymał podpisany List Intencyjny (tzw. „Letter of Intent”) oraz Term Sheet zawarty pomiędzy Air Market S.A., spółką zależną Złote Wyprzedaże S.A., a zagranicznym podmiotem z branży e-commerce (dalej jako „Partner”). Podpisany List Intencyjny oraz Term Sheet nie są dokumentami wiążącymi, i nie skutkują bezpośrednio zawarciem umowy pomiędzy Emitentem a Partnerem.

Zawarcie Listu Intencyjnego oraz Term Sheet jest efektem prowadzonych rozmów z Partnerem w zakresie strategicznej kooperacji Spółki i Partnera (o początku których Spółka informowała w raporcie 14/2016 r.) wspartej jego kapitałowym zaangażowaniem się w spółkę zależną Złote Wyprzedaże S.A. List Intencyjny oraz Term Sheet potwierdza zainteresowanie Partnera odnośnie zawarcia Umowy Inwestycyjnej i otwiera drogę do rozpoczęcia przez niego procesu badania Spółki („due diligence”). Okres wyłączności został ustalony do dnia 31 października 2016 r.

Zgodnie z podpisanymi dokumentami, zamiarem stron jest, aby Partner w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego uzyskał pakiet kontrolny w spółce zależnej Złote Wyprzedaże S.A. Warunki współpracy zakładają również zaangażowanie Partnera w dalsze finansowanie i rozwój spółki Złote Wyprzedaże S.A.

Spółka wskazuje, że opisany powyżej List Intencyjny wraz z Term Sheet nie są wiążące i będą podlegały dalszym negocjacjom. Spółka o ich zakończeniu będzie informowała w kolejnych raportach.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne