Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym

Zarząd Modern Commerce S.A. (dotychczasowa firma: Air Market S.A.) (Spółka), opierając się na informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 16.08.2016 roku za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, informuje, że w dniu 12.08.2016 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczy następującego paragrafu:

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi: „AIR MARKET” Spółka Akcyjna.

  1. Spółka może używać skrótu firmy „AIR MARKET” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.”

Aktualna treść § 1 Statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna.

  1. Spółka może używać skrótu firmy „MODERN COMMERCE” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.”

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się aktualna, jednolita treść Statutu Spółki Modern Commerce Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Statut Spółki Modern Commerce S.A.