Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

MODERN COMMERCE SA (dawniej AIR MARKET SA) informuje o otrzymaniu w dniu 06.10.2016 r. na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.], zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM)

1-airmarket_spadek5_ppim_44__01-10-2016_spolka