Rezygnacja członów Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej i nowego członka Zarządu

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dnia 27 lutego 2017 rok do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marka Dabrowskiego oraz Prezesa Zarządu Spółki Pana Macieja Dulskiego.

Spółka dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pan Marek Dabrowski oraz Pan Maciej Dulski wnieśli w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu.

Dodatkowo Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że dnia 27 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu postanowiła uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki po złożonej rezygnacji Pana Marka Dabrowskiego i Michała Buka o dodatkowych dwóch członków. Nowo wybranymi członkami Rady Nadzorczej Spółki zostali Pan Christophe Delachaux oraz Pan Stephan Heusdens.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Małgorzatę Alinę Michnicką na nowa kadencją członka Zarządu oraz powołała nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dąbrowskiego.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu Modern Commerce S.A. na podstawie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik: Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Ch.Delachaux notka bio

M.Dabrowski notka bio

S.Heusdance notka bio

M.Michnicka notka bio