Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A Spółki Modern Commerce S.A.

Zarząd Modern Commerce S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A w liczbie do 1.161 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji Obligacji zostaną przeznczone na spłatę zobowiązań Spółki oraz bieżącą działalność Spółki.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez proponowanie nabycie Obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom. Proponowanie nabycia Obligacji nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumienie art. 3 ust. 1 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.) oraz oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t. ze zm.) .

Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1.000 (tysiąc) obligacji.

Dniem emisji będzie dzień dokonania przydziału obligacji przez Zarząd Spółki.

Określa się datę rozpoczęcia emisji obligacji serii A na dzień 28 lutego 2017 r., kierowanie propozycji nabycia obligacji serii A zakończy się do dnia 20 marca 2017 r.

Przydział obligacji nastąpi do dnia 30 marca 2017 r.

Dzień wykupu obligacji zostanie wyznaczony na dzień 31 grudnia 2020 roku, przy czym dopuszcza się wcześniejszy wykup obligacji.

Wykup obligacji może nastąpić na warunkach określonych w Warunkach Emisji, poprzez konwersję na akcje lub udziały Spółki. Cena konwersji dla Obligacji serii A wynosić będzie 0,20 zł na jedną akcje Spółki.

Obligacje serii A będą miały formę dokumentu. Obligacje będą niezabezpieczone.

O przydziale obligacji serii A Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”