Zawarcie porozumienia akcjonariuszy i przekroczenie progu 75% w ogólnej liczbie głosów na WZ

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka Modern Commerce S.A. informuje, że w dniu 27.02.2017 r. otrzymała od akcjonariuszy spółki w osobach:

Probatus Sp. z o.o., Mirallia Holdco S.A. z siedzibą w Luxemburgu oraz Deluco S.A.R.L. z siedzibą w Luxemburgu zawiadomienie dotyczące zawarcia porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu.

Porozumienie dotyczy wspólnego głosowania wyłącznie w odniesieniu do uchwał WZA w sprawie:

  1. zmiany treści Uchwały nr. 4 NWZ „Modern Commerce” S.A. z dnia 15 marca 2016 r., obniżenia wysokości kapitału docelowego oraz kapitału warunkowego, a także zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki.
  2. zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji członków Rady Nadocznej w osobach Christophe Delachaux oraz Stephane Heusdens.

Akcjonariusze Spółki będący stronami Porozumienia posiadają łącznie 85.314.103 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta czternaście tysięcy sto trzy) akcji Spółki, stanowiących 82,16 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 85.314.103 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta czternaście tysięcy sto trzy) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 82,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

ZawiadomienieKNF