Uchwała Zarządu w sprawie w sprawie zmiany dat emisji obligacji serii A

Zarząd „MODERN COMMERCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238, dalej jako „Ustawa o obligacjach”), w dniu 27 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmiany dat emisji obligacji serii A.

Zgodnie z uchwałą Zarządu zmienia się uchwałę Zarząd z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie warunków emisji obligacji serii A w ten sposób, że:

wydłuża się następujące terminy:

  1. Określa się, że kierowanie propozycji nabycia obligacji serii A zakończy się do dnia 31 marca 2017 r.
  2. Określa się, że przydział obligacji nastąpi do dnia 14 kwietnia 2017 r.
  3. Celem nabycia Obligacji Obligatariusz winien spełnić łącznie poniżej określone warunki:
    • w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. doręczyć Oferującemu należycie wypełniony Formularz Oświadczenia o Przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji
    • w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 roku wpłacić na rachunek bankowy Emitenta o numerze: 18 1090 1753 0000 0001 3010 0631 pełną kwotę stanowiącą iloczyn ceny emisyjnej za jedną Obligację oraz liczby Obligacji nabywanych przez Inwestora.

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Emitent poinformował o podjęciu uchwały sprawie emisji obligacji serii A Spółki Modern Commerce S.A. raportem bieżącym ESPI nr 2/2017 z dnia 28.02.2017.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.