Przydział obligacji serii A przez Spółkę

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 2/2017 z dnia 28.02.2017 oraz 5/2017 r. z dnia 28.03.2017 r., Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10.04.2017 r. dokonany został przydział obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.161.000 zł, a emisja doszła do skutku.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne