Zamknięcie subskrypcji akcji serii K

Zarząd Modern Commerce S.A. w związku z zamknięciem w dniu 25.04.2017 r. subskrypcji akcji serii K wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/02/2017 Zarządu Emitenta z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym informuje co następuje:

 1. daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

data rozpoczęcia subskrypcji – 27.02.2017 r.

data zakończenia subskrypcji – 25.04.2017 r.

 1. daty przydziału instrumentów finansowych;

25.04.2017

 1. liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Subskrypcja zamknięta obejmowała do 13.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K

 1. stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

 1. liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 12.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.

 1. ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

 1. opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne);

Akcje zostały objęte za środki pieniężne.

 1. liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii K złożono trzy zapisy objęcia akcji.

 1. liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii K przydzielono trzem osobom: dwóm osobom fizycznym oraz jednej osobie prawnej.

 1. nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii K.

 1. łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
 2. a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ok. 13000 zł
 3. b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, 0,00 zł
 4. c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, notarialne, skarbowe: 0,00 zł
 5. d) promocji oferty : 0,00 zł – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
 1. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 11 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.