Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Spółki informuje, że powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd w dniu 18 lipca 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii K, w ramach kapitału docelowego. Spółka informowała o emisji akcji w raporcie z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Po rejestracji, kapitał zakładowy Modern Commerce S.A. wynosi 11.733.542 zł i dzieli się na 117.335.420 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO.