Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Umowa została podpisana z WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. U9B.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. podjęty w trybie pisemnym zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.