Raport roczny za 2019 rok obrotowy

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje kompletny raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  1. Raport Roczny  Raport roczny podstawowy 2019 MD
  2. Załącznik nr 1: Sprawozdanie Zarządu z działalności Załacznik 1 SZzDZ MC 2019
  3. Załącznik nr 2: Oświadczenia Zarządu Załącznik nr 2 Oświadczenia Zarządu
  4. Załącznik nr 3:Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Załącznik nr 3 Opinia_Modern_CommerceS.A.
  5. Załącznik nr 4: Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Załącznik nr 4 ład korporacyjny