Uzupełnienie materiałów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty w związku z proponowanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 roku:

  1. Sprawozdanie Zarządu Spółki sporządzone w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji imiennych serii L oraz pokryciem ich wkładem niepieniężnym w postaci pakietu akcji spółki Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie („Aport”) wraz z opinią biegłego rewidenta w przedmiocie ustalenia wartości godziwej Aportu;
  2. Opinię Zarządu w sprawie uzasadnienia powodu wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku od akcji serii L emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za Aport oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L;
  3. Opinię Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do obligacji Spółki zamiennych na akcje na okaziciela serii M oraz uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do akcji na okaziciela serii M obejmowanych w zamian za obligacje Spółki;
  4. Opinię Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączania przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

W związku z wyceną Aportu na 2.679.247,40 zł Zarząd Spółki proponuje, aby w zamian Spółka wyemitowała 26.792.474 akcji zwykłych imiennych serii L po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 (słownie: 10/100) złotych za jedną akcję serii L. W związku z powyższym Zarząd publikuje w załączeniu uaktualnione projekty proponowanych uchwał NWZA Spółki zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowanie

ESPI – załącznik