Informacja o cesji praw z porozumienia Inwestycyjnego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o nabyciu w dniu 28 grudnia 2020 r. przez pana Marcina Michnickiego, znaczącego akcjonariusza Emitenta,3.738.024 akcji spółki „Złote Wyprzedaże” S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000426614(„Akcje ZW”), która jest spółką zależną od Emitenta.

Jednocześnie Spółka została poinformowana, że pan Marcin Michnicki na mocy odrębnego porozumienia z dnia 28 grudnia 2020 r. nabył całość praw i obowiązków wynikających z porozumienia inwestycyjnego z dnia 10 listopada 2020 r. („Porozumienie”), o którym Spółka informowała  w raporcie ESPI 11/2020.

W wyniku nabycia Akcji ZW oraz wspomnianej cesji praw i obowiązków pan Marcin Michnicki stał się uprawnionym do objęcia 26.792.474 akcji serii L Emitenta o łącznej wartości nominalnej 2.679.247,40 zł („Akcje MC”), o których mowa w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 grudnia 2020 r. (Raport EBI 20/2020).

Spółka ponadto potwierdza, że w wyniku wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia Pan Marcin Michnicki zobowiązany jest do przeniesienia na Emitenta 3.738.024 akcji ZW a Emitent jest zobowiązany zaoferować Panu Marcinowi Michnickiemu Akcje MC.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.