Udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2020 r.  umowy w przedmiocie znaku towarowego („Umowa”).

Powyższa umowa dotyczy w szczególności udzielenia wyłącznej licencji do korzystania ze znaku towarowego AMERICANOS („Znak Towarowy”).

Ponadto Umowa jest przedwstępną umową sprzedaży prawa do Znaku Towarowego przez Emitenta na rzecz nabywcy w zamian za cenę w wysokości 930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy) netto (Cena Sprzedaży).

Przeniesienie prawa ochronnego do Znaku towarowego nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Każda ze Stron Umowy ma prawo żądać zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

O zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.