Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  Umowa została podpisana z Anną Paryzek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AP – Audyt z siedzibą w Poznaniu (60-239), ul. Morawskiego 1/88, NIP: 781-171-60-03.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r., podjęty w trybie pisemnym zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w dniu 11 stycznia 2021 r., natomiast za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w dniu 19 stycznia 2021r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.