Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż do Spółki dnia 25 lutego 2021 r.  wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Mirallia Holdco S.A. z siedzibą w Luksemburgu sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 25%.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu

Załącznik do Raportu nr 5