Informacja o objęciu udziałów przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 17/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz 18/2020 z dnia 17.12.2020 r. o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej informuje, że w dniu 19 marca 2021r. Emitent objął 16 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000841477 (Rebel Tang) do kwoty 5.800,00 zł za łączna kwotę 1.001.232,00 zł.

Po zarejestrowaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powyższych zmian w kapitale zakładowym Rebel Tang, Emitent będzie posiadał 22,4%w kapitale zakładowym tej spółki.

Na podstawie podpisanej Umowy Inwestycyjnej ze spółką Rebel Tang oraz jej wspólnikami, Emitentowi przysługuje prawo do objęcia dodatkowo 9 udziałów, które łącznie dadzą Emitentowi 28% w kapitale zakładowym tej spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.