Podjęcie przez Zarząd decyzji o emisji obligacji

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B oraz przyjęcia warunków emisji obligacji serii B.

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Emitenta postanawia przeprowadzić emisję obligacji na okaziciela oznaczonej literą B w liczbie do 1.500 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 1.500.000,00 zł, o cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zamienne uprawniające ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Maksymalny termin wykupu ustalono na dzień 30 grudnia 2022 r.
O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: § 3 ust1 pkt 8 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO