Aktualizacja informacji o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 12 marca 2021 roku informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 roku spełnił się warunek zawieszający przewidziany w umowie inwestycyjnej dotyczącej nabycia 1.222 udziałów w spółce Mamissima sp. z o.o. („Spółka”), stanowiących 50,02% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 50,02% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki („Sprzedawane Udziały”), tj. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta uchwalonej na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Emitenta i upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączania prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 Z chwilą spełnienia Warunku Zawieszającego na Emitenta przeszła własność Sprzedawanych Udziałów, jednocześnie Spółka stała się zobowiązana do zapłaty ceny za Sprzedawane Udziały, jak również do emisji oraz do zaoferowania na rzecz podmiotu sprzedającego Sprzedawane Udziały 15.000.000 nowo emitowanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta w zamian za wkład pieniężny.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.