Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o rejestracji w dniu 13 kwietnia 2021 r. przez Sąd zmian Statutu Spółki.

Zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte uchwałami nr 4 – 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 9 grudnia 2020 r.

Zmianie uległ §5, §5(1), §7 (1), §15 ust. 8, §18, §19 ust.2 oraz §20 Statutu Emitenta. Niniejsze zmiany zostały przedstawione w odrębnym załączniku do raportu.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki, która została przyjęta Uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 grudnia 2020 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Wykaz zmian Statutu Emitenta po rejestracji w KRS w dniu 13 kwietnia 2021 r

20201209 tekst jednolity Statutu MCSA