Podjęcie przez Zarząd decyzji o emisji obligacji i uchyleniu uchwały z dnia 25 marca 2021 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 5/2021 z dnia 25 marca 2021 roku informuje, że dnia 27 kwietnia 2021 roku Zarząd Emitenta uchylił podjętą uchwałę z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie emisji obligacji serii B oraz przyjęcia warunków emisji obligacji serii B, o której mowa w powyższym raporcie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu 27 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B oraz przyjęcia warunków emisji obligacji serii B.

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Emitenta postanawia przeprowadzić emisję obligacji na okaziciela oznaczonej literą B w liczbie do 1.500 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 1.500.000,00 zł, o cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zamienne uprawniające ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Maksymalny termin wykupu ustalono na dzień 30 grudnia 2022 r.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: § 3 ust1 pkt 8 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO