Objęcie akcji serii J w ramach kapitału warunkowego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 30 marca 2021 roku informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 roku powziął informację o zapisaniu na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”) objętych w ramach warunkowego kapitału Spółki. W wyniku zapisania Akcji Serii J na rachunku papierów wartościowych na podstawie art. 451 § 2 oraz 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło przyznanie Akcji Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Po wydaniu Akcji Serii J i związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, kapitał Spółki wynosi 14.612.789,40 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na 146.127.894 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

  1. a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
  2. b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
  3. c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
  4. d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
  5. e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
  6. f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
  7. g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
  8. h) 13.500.000 sztuk (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
  9. i) 26.792.474 sztuk (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii L.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 146.127.894 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu Akcji Serii J wynosi 1.630.500 zł (słowie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych).

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu wysokości kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.