Aktualizacja informacji o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 29 kwietnia 2021 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o kwotę 1.500.000 zł w drodze emisji 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje Serii N”) za łączną cenę emisyjną w kwocie 3.000.000 zł. Wszystkie Akcji Serii N zostały zaoferowane do objęcia wspólnikowi Spółki Mamissima sp. z o.o., od którego Spółka nabyła udziały w tej spółce. Uchwała została podjęta w wykonaniu umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym numer 7/2021 z dnia 12 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.