Emisja obligacji

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie(„Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 12/2021z dnia 27 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. dokonał przydziału 1.500 sztuk obligacji oznaczonych literą B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 PLN (dalej: „Obligacje serii B”).

Propozycja nabycia Obligacji serii B skierowana została do indywidualnie oznaczonego adresata w oparciu o: (i) art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach; (ii) uchwałę Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii B  oraz przyjęcia warunków emisji obligacji serii B ; oraz uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 5 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej:„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A”) zmienioną Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Modern Commerce” S.A.

 

Wszystkie Obligacje zostały objęte przez jednego Obligatariusza.  Cena emisyjna jednej Obligacji równa jest jej wartości nominalnej. Obligacje serii B są oprocentowane w wysokości 3% w skali roku, o maksymalnym terminie wykupu do dnia 30 grudnia 2022 roku (dalej: „Dzień Wykupu”).

Obligacje serii B są niezabezpieczone i uprawniają Obligatariusza do objęcia 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (dalej: „Akcje serii M”).

Zamiana Obligacji na Akcje serii M będzie dokonana w drodze konwersji wartości nominalnej Obligacji na Akcje. Cena emisyjna jednej Akcji serii M wynosi 0,12 PLN.

Obligatariusz ma prawo zażądać wykupu Obligacji serii B przed Dniem Wykupu wyłączenie w drodze zamiany Obligacji serii B na Akcje serii M zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

Wcześniejszy wykup Obligacji w drodze dokonania zamiany Obligacji na Akcje serii M będzie możliwy w następujących Dniach Wcześniejszego Wykupu: (i) 30 czerwca 2021 r.; (ii) 20 grudnia 2021 r.; oraz (iii) 27 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 8 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO