Podsumowanie subskrypcji akcji serii N

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii N:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; data rozpoczęcia; 29 kwietnia2021 r.,data zakończenia: 13 maja 2021 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych; nie dotyczy.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 15.000.000 akcji serii N

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przedzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;  Nie dotyczy.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 15.000.000 akcji serii N

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 0,20PLN

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych; wkłady pieniężne

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;  jedna osoba fizyczna

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; jedna osoba fizyczna

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;  osoba, której przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, nie jest podmiotem powiązanym z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);  Nie dotyczy.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.690,00 PLN

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, 0,00 PLN

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 0,00 PLN

d) promocji oferty, 0,00 PLN

 

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO