Korekta raportu okresowego za 1 kwartał 2021

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 1 kwartał 2021 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Przyczyną dokonania korekty jest zidentyfikowanie błędów rachunkowych dotyczących ujęcia wartości firmy oraz przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w sprawozdaniu jednostkowym oraz w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Korekta dotyczy załącznika do raportu, a dokładniej skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego bilansu, które znajdują się w punkcie I raportu i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz jednostkowego bilansu, które znajdują się w punkcie II raportu.

Załącznik raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Raport okresowy za I kwartał 2021 – Modern Commerce SA final – korekta