Informacja o zbyciu znaku towarowego przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 25/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca 2021r.,w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zawarł Umowę Zbycia („Umowa”) prawa ochronnego do znaku towarowego AMERICANOS, nr prawa wyłącznego R.326185 (Znak Towarowy) udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej za cenę sprzedaży 930.000 zł (dziewięćset trzydzieści  tysięcy złotych)

Przeniesienie prawa ochronnego do Znaku Towarowego nastąpiło w dniu podpisania Umowy.

W wyniku zawarcia Umowy, umowa licencyjna na Znak Towarowy, o której mowa w raporcie ESPI  25/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wygasła z dniem 11 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.