Korekta raportu okresowego za 1 kwartał 2021

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 1 kwartał 2021 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 17 maja 2021 r. i skorygowanym raportem bieżącym nr 20/2021 z dnia 5 czerwca 2021 roku.

Przyczyną dokonania korekty jest zidentyfikowanie omyłki pisarskiej polegającej na nie usunięciu wartości należnych wpłat na kapitał podstawowy (punkt C w aktywach obrotowych sprawozdania jednostkowego) oraz na błędnym zsumowaniu wartości korekt razem (punkt II przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej sprawozdania jednostkowego).

Korekta dotyczy załącznika do raportu, a dokładniej jednostkowego bilansu (aktywa obrotowe) oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych (korekty razem).

Raport okresowy po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Raport okresowy za I kwartał 2021 – korekta 2