Korekta raportu okresowego za 2020 rok

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2020 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 8/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r.

Korekta dotyczy dwóch załączników do raportu, tj. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z badania sprawozdania jednostkowego.

Przyczyną dokonania korekty jest otrzymanie poprawionej opinii z badania, którą Emitent otrzymał w związku z dokonanymi poprawkami w sprawozdaniu Zarządu. Modyfikacje jakie wprowadzono w sprawozdaniu Zarządu są następujące:

– poprawiono dane finansowe, tj. wartości wskazanych kosztów oraz wyniku finansowego,  wskazane w punkcie 10 sprawozdania Zarządu z działalności oraz

– dodano informacje o nieposiadaniu instrumentów finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w punkcie 3 sprawozdania Zarządu z działalności.

Treść raportu przed i po korekcie pozostaje bez zmian.

Pełna treść raportu rocznego jednostkowego wraz z załącznikami po korekcie stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

1. Raport roczny jednostkowy podstawowy 2020

1.1 SZzDZ MC 2020

1.2 ModernCommerce_ oswiadczenie zarządu

1.3 MCSA_ponowne sprawozdanie z badania

1.4 Ład korporacyjny MC 2020